Επιλογή Γλώσσας

EnglishEλληνικάPolishItalianFinnishBulgarian

Φόρμα Σύνδεσης


Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Δεν έχετε λογαριασμό; Εγγραφή
Στόχοι

Ο κύριος στόχος του έργου αυτού, είναι να αποδειχθεί στην πράξη ότι είναι δυνατόν και οικονομικά εφικτό να αυξήσουμε ουσιαστικά τις λιγοστές και συχνά άστοχες εκπαιδευτικές ευκαιρίες που κατά κανόνα παρέχονται στους κατοίκους τον απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών της ΕΕ:

(α) μέσα από τη σύγχρονη εξ’ αποστάσεως, βασισμένη στις ΤΠΕ εκπαίδευση και επιμόρφωση, για τους μικρούς μαθητές και ενήλικους κατοίκους
(β) μέσα από μια τεχνολογικά και μεθοδολογικά καινοτόμο προσέγγιση
(γ) με την αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής σε σχολεία που σταδιακά εγκαταλείπονται και ερημώνουν και την αναζωογόνηση της λειτουργίας τους, ώστε να αποτελέσουν τοπικούς πυρήνες μάθησης για όλους
(δ) με την ανάπτυξη συνεργασίας για μαθησιακούς σκοπούς, μεταξύ σχολείων, κέντρων επιμόρφωσης, εταιριών, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων, με κοινό στόχο και όφελος εποικοδομητικά μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες
(ε) με τη δημιουργία δειγμάτων εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα ισχύει και πέραν του τέλους του έργου

Το έργο REVIT έχει θέσει κι περαιτέρω εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς στόχους: 

  • Την ανάδειξη των θεμάτων που αφορούν στην εκπαίδευση στις λιγότερο προνομιούχες περιοχές της Ευρώπης
  • Την υποστήριξη των κατοίκων που ζουν σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές, ώστε να πάψουν να αισθάνονται αποκλεισμένοι από την αστική «εκπαίδευση» και να συνειδητοποιήσουν τα οφέλη της συνεχιζόμενης μαθησιακής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της ζωής τους, παρέχοντάς τους τα μέσα που θα τους επιτρέψουν να αποκτήσουν και να αναβαθμίσουν γνώσεις και δεξιότητες, στον ίδιο τον τόπο κατοικίας τους, συμβάλλοντας έτσι στην εξίσωση των εκπαιδευτικών ευκαιριών για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.
  • Τη συμβολή στην αξιοποίηση της υπάρχουσας ΤΠΕ υποδομής, για την αντιμετώπιση πραγματικών αναγκών.
  • Τη συμβολή νέων ιδεών στην πρακτική και πολιτική της εξ’ αποστάσεως μάθησης, στη βαθμίδα της σχολικής εκπαίδευσης και στην εκπαίδευση ενηλίκων.
  • Την προώθηση της μακροπρόθεσμης εφαρμογής του προτεινόμενου πλαισίου, για άλλες περιοχές και άλλους τομείς, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κατά συνέπεια, το έργο REVIT, για να προαγάγει τις ευκαιρίες στη δια-βίου μάθηση στις μικρές και απομακρυσμένες κοινότητες, έχει σκοπό να παρέχει ένα βασισμένο στις ΤΠΕ πλαίσιο εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με τη μορφή: 
•    Ενός δομημένου τεχνολογικού πλαισίου για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (Υπηρεσία εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης), αξιοποιώντας τις εξελίξεις της δεύτερης γενιάς Web για την ηλεκτρονική μάθηση (e-learning), υποστηρίζοντας τη σύγχρονη και ασύγχρονη μορφή εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, και ενσωματώνοντας e-Learning 2.0 εργαλεία και λειτουργίες, επιτρέποντας έτσι τους εκπαιδευόμενους να δράσουν οι ίδιοι για την πρόσβαση, την ανάκτηση, τη δημιουργία, την αποθήκευση, τον διαμοιρασμό και τη χρήση εκπαιδευτικού περιεχομένου, καθώς και για την επικοινωνία των αναγκών τους και των λύσεων τους, με άλλους, ενώ ταυτόχρονα θα αποκτούν και θα αξιοποιούν δεξιότητες στις ΤΠΕ, ώστε να στηρίξουν οι ίδιοι τη συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους.
•    Ένα σύνολο από μεθοδολογίες, σε σχέση με ένα μοντέλο εξ’ αποστάσεως μάθησης που βασίζεται στις ΤΠΕ, κατάλληλες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και κατευθύνσεις για τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών μιας μικρής απομακρυσμένης κοινότητας, με τη σύμπραξη των μελών της, για τον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού υλικού, για την παράδοση των μαθημάτων, για την ανάπτυξη και επιλογή κατάλληλων εργαλείων ΤΠΕ και για την υλοποίηση.

Επιπλέον, το έργο πρόκειται να θέσει αυτή την προσέγγιση σε πειραματική εφαρμογή, υλοποιώντας την σε πέντε (5) επιλεγμένες Ευρωπαϊκές περιοχές, αγροτικές και νησιωτικές, στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο, με σκοπό να ελεγχθεί και να συγκριθεί – όπου αυτό είναι εφικτό – το προτεινόμενο πλαίσιο εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με την υπάρχουσα, παραδοσιακή εκπαιδευτική πρακτική, ορίζοντας αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις δοκιμής (test cases), ως προς τις ανάγκες και τα αντίστοιχα θέματα, για την προαγωγή της σχολικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων.
 
Βρείτε μας στο Facebook

Αναζήτηση...

Revit Άρθρα

Delicious